چاپ کردن این صفحه

سیستم مدیریت اطلاعات تولیدی

منتشرشده در: محصولات

ثبت مشخصات کالاها و تعيين نمودن نوع هر يک .
قابليت تعيين قيمت فروش و وزن مصرفي هر کالاها.
قابليت گرفتن چاپ از ليست کالاها .
قابليت گرفتن چاپ .
قابليت تعريف فرمول توليد کالا( امکان تعيين ميزان مواد مصرفي به ازاي توليد هر يک ازکالاها)
ثبت اسامي شهرها.
قابليت ثبت ليست بانکها و شعب مربوط به هر يک.
قابليت تعريف ليست دستگاه هاي توليد .

 

1-اطلاعات پايه :
1-1 ثبت مشخصات شرکت .
1-2 ثبت واحدهاي اندازه گيري .
1-3 قابليت معرفي گروه هاي مختلف کالاها.
1-4 ليست کالا ها :
1-4-1 ثبت مشخصات کالاها و تعيين نمودن نوع هر يک .
1-4-2 قابليت تعيين قيمت فروش و وزن مصرفي هر کالاها.
1-4-3 قابليت گرفتن چاپ از ليست کالاها .
1-4-4 قابليت گرفتن چاپ .
1-5 قابليت تعريف فرمول توليد کالا( امکان تعيين ميزان مواد مصرفي به ازاي توليد هر يک ازکالاها)
1-6 ثبت اسامي شهرها.
1-7 قابليت ثبت ليست بانکها و شعب مربوط به هر يک.
1-8 قابليت تعريف ليست دستگاه هاي توليد .
1-9 قابليت معرفي بيش از يک انبار براي شرکت و تعيين شماره هاي خروجي هر انبار.
1-10 موجودي ابتداي دوره :
1-10-1 ثبت ميزان موجودي ابتداي دوره کالاها به تفکيک هر انبار .
1-10-2 امکان تاييد اطلاعات ثبت شده (پس از اتمام کار و اطمينان از صحت اطلاعات درج شده) به منظور جلو گيري از تغيير اطلاعات.
1-10-3 نمايش جمع ارزش ليست موجودي ابتداي دوره هر انبار .
1-10-4 امکان گرفتن چاپ از ليست موجودي ابتداي دوره براي هر انبار .
1-11قابليت تعريف اسامي ويزيتورها و تعين درصد پورسانت هر ويزيتور.
1-12 تنظيم کنترل هاي سيستم :
1-12-1 امکان تعيين سال مالي .
1-12-2 تعيين تاريخ شروع گزارش ها جهت گزارش گيري .
1-12-3 قابليت تنظيم زمان نمايش چکهاي سر رسيد نزديک و هشدار يادداشت روزانه براي کاربر بعد از باز شدن برنامه.
1-12-4 امکان درج تنظيمات مورد نياز به منظور جلوگيري از منفي شدن موجودي کالا.
1-12-5 قابليت تعيين سررسيداعتبار پيش فاکتور،تحويل بار، مهلت مشتري و درصد انبارداري.
1-12-6 قابليت تعريف حسابهاي بانکي جهت نمايش در فاکتور فروش.
1-12-7 تايپ پيام انتهاي فاکتور .
1-13 قابليت تعيين صندوق و اسناد پيش فرض براي هر کامپيوتر .
1-14 کاربران سيستم :
1-14 قابليت اضافه نمودن کاربر جديد و تعيين سطح دسترسي ايشان به قسمت هاي مختلف نرم افزار و همچنين تغيير يا حذف کاربران قبلي.
2-انبارداري :
2-1 رسيد انبارها:
2-1-1 امکان ثبت اطلاعات کالاي وارد شده به تفکيک هر انبار 0
2-1-2 قابليت صدور فاکتور خريد از فرم رسيد انبار.
2-1-3 امکان چاپ برگ رسيد کالا.
2-2 خروج کالا :
2-2-1 امکان ثبت اطلاعات کالاي خارج شده به تفکيک هر انبار .
2-2-2 قابليت صدور فاکتور فروش از فرم خروجي انبار .

3-خريد و فروش :
3-1 فاکتور خريد :
3-1-1 امکان ثبت فاکتور خريد با استفاده از شماره رسيد انبار .
3-1-2 قابليت لحاظ نمودن تخفيف براي کل فاکتور .
3-1-3 امکان نمايش مانده فعلي حساب فروشنده .
3-1-4 ثبت نحوه ي تسويه حساب فاکتور توسط گزينه هاي (پرداخت وجه _ پرداخت چک و واگذاري چک ).
3-2 مرجوعي خريد :
3-2-1 امکان ثبت فاکتور مرجوعي از خريد با استفاده از شماره خروجي انبار .
3-2-2 قابليت نمايش مانده فعلي حساب فروشنده .
3-3 پيش فاکتور:
3-3-1 قابليت صدور پيش فاکتور بمنظور برآورد قيمت براي مشتري. .
3-3-2 قابليت لحاظ نمودن اضافات،هزينه خدمات،هزينه نصب و راه اندازي،ماليات بر ارزش افزوده و تخفيف ويژه براي کل فاکتور .
3-3-3 امکان نمايش مانده فعلي حساب مشتري .
3-3-4 قابليت گرفتن چاپ از پيش فاکتور .

3-4 فاکتور فروش :
3-4-1 امکان ثبت فاکتور فروش با استفاده از شماره خروجي انبار .
3-4-2 قابليت لحاظ نمودن اضافات،هزينه خدمات،هزينه نصب و راه اندازي،ماليات بر ارزش افزوده و تخفيف ويژه براي کل فاکتور .
3-4-3 امکان نمايش مانده فعلي حساب مشتري .
3-4-4 قابليت گرفتن چاپ از فاکتور فروش .
3-5 مرجوعي از فروش :
3-5-1 امکان ثبت فاکتور مرجوعي از فروش با استفاده از شماره رسيد انبار .
3-5-2 قابليت نمايش مانده فعلي حساب مشتري .

4-امور مالي :
4-1 تفکيک حساب هاي شرکت به گروه حسابها و ثبت هر يک .
4-2 ثبت حسابهاي کل - معين و تفصيلي به شکل پيوسته در يک صفحه .
4-3 قابليت ثبت آدرس و اعتبار اشخاص و شرکت ها و تعيين نوع فعاليت هر يک.
4-4 امکان ثبت تاريخ و شرح قرارداد هر يک از مشتريان و قابليت گرفتن چاپ از هر قرارداد.
4-5 ثبت اطالاعات دريافت و پرداخت وجه نقد .
4-6 قابليت استفاده از فرم اعلاميه بدهکار براي ثبت اطلاعات .
4-7 قابليت تعيين حساب بانکي جهت وصول اسناد واگذاري .
4-8 ثبت گردش چکهاي دريافتي (دريافت - واگذاري_ وصول_ برگشت زدن و عودت دادن )و چکهاي پرداختي (صدور و پرداخت _ پاس شدن و عودت دادن).
4-9 ثبت مشخصات دسته چکهاي شرکت و قابليت تنظيم مکان چاپ اطلاعات روي برگه چک.
4-10 سند زدن تمامي اسناد بشکل خودکار توسط برنامه و امکان اصلاح اسناد ثبت شده و يا زدن سند جديد توسط کاربر.
4-11 ثبت و دائمي نمودن اسناد موقت جهت جلوگيري از اعمال تغييرات در اسناد مذکور توسط کاربران .
4-12 موقتي نمودن اسناد دائم طبق شماره سند جهت اعمال تغييرات در اين اسناد .

5- توليد(برآورد قيمت فروش کالاي توليدي):
5-1 قابليت محاسبه ارزش کالاي توليدي با توجه به فرمول توليد تعيين شده.
5-2 محاسبه موجودي مقداري قطعات مصرف شده در هر برنامه توليد و نمايش کسري يا اضافه هر يک
5-3 قابليت در نظر گرفتن حقوق نيروي کار،درصد پرتي،در صد هزينه پيش بيني نشده و درصد سود قابل دريافت از هر برنامه توليدي.

6-گزارشات :
6-1 رسيد انبار :
6-1-1 گزارش رسيد انبارها به تفکيک انبار مبدا نوع مبدا و در محدوده تاريخي خاص.
6-1-2 گزارش رسيدهاي بدون فاکتور خريد به تفکيک انبار نوع حساب مبدا و در محدوده تاريخي خاص.
6-1-3 گزارش رسيدهاي بدون مرجوعي از فروش به تفکيک انبار نوع حساب مبدا و در محدوده تاريخي خاص .
6-1-4 گزارش رسيد انبارها بدون رديف خالي به تفکيک انبار نوع حساب مبدا و در محدوده تاريخي خاص .
6-1-5 گزارش ميزان رسيد به تفکيک انبار نوع حساب مبدا و در محدوده تاريخي خاص .
6-2 خروجي انبارها :
6-2-1 گزارش ليست خروجي انبارها به تفکيک انبار مبدا نوع خروجي و حساب مقصد در محدوده تاريخي خاص .
6-2-2 گزارش خروجي هاي بدون فاکتور فروش به تفکيک انبار مبدا نوع خروجي و حساب مقصد در محدوده تاريخي خاص .
6-2-3 گزارش خروجي هاي بدون مرجوعي از خريد به تفکيک انبار مبدا نوع خروجي و حساب مقصد در محدوده تاريخي خاص.
6-2-4 گزارش خروجي انبارهاي بدون رديف خالي به تفکيک انبار مبدا نوع خروجي و حساب مقصد در محدوده تاريخي خاص.
6-2-5 گزارش ميزان خروجي به تفکيک کالا بصورت کلي و يا به تفکيک انبار مبدا در محدوده تاريخي خاص.
6-3 نقل و انتقال کالا بين انبارها :
6-3-1 گزارش نقل و انتقال کالا بين انبارها به تفکيک انبار مبدا و مقصد در محدوده تاريخي خاص.
6-3-2 گزارش خروج کالا به تفکيک تاريخ با توجه به انبار مبدا و مقصد.
6-3-3 گزارش رسيد کالا به تفکيک تاريخ با توجه به انبار مبدا و مقصد.
6-3-4 گزارش خروجي هايي که در انبار مقصد رسيد نخورده اند.
6-4 گزارش خريد :
6-4-1 گزارش خريد شرکت براي محدوده تاريخي و يا فاکتور خاص در سطح معين يا تفصيلي .
6-4-2 گزارش مرجوعي ازخريد شرکت براي محدوده تاريخي و يا فاکتور خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-4-3 گزارش ميزان خريد مشتريان از هر کالا.

6-5 گزارش فروش :
6-5-1 گزارش فروش شرکت براي محدوده تاريخي و يا فاکتور خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-5-2 گزارش مرجويي ازفروش شرکت براي محدوده تاريخي و يا فاکتور خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-6 گزارش ميزان خريد مشتريان از هر کالا به تفکيک نام مشتري و باتوجه به محدوده تاريخي خاص.
6-7 گزارش توليد:
6-7-1 گزارش ميزان توليد به تفکيک کالا با توجه به نوع انبار مبدا در محدوده زماني خاص.
6-7-2 گزارش ميزان مواد مصرفي جهت توليد کالا در محدوده تاريخي خاص .
6-7-3 گزارش ميزان توليد هر دستگاه با توجه بنام انبار و در محدوده تاريخي خاص .
6-8 گزارش ميزان ضايعات به تفکيک کالا با توجه به نوع انبار مبدا در محدوده زماني خاص.
6-9 نمايش ميزان پورسانت ويزيتورها به تفکيک نام ويزيتور،نام مشتري،پروه کالا،نام کالا در محدوده تاريخي خاص.
6-10 امکان مانده فعلي حسابهاي معين - تفصيلي و گردش هر يک .
6-11 عملکرد مشتريان و فروشندگان :
6-11-1 قابليت نمايش کليه اسناد مالي مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-11-2 قابليت نمايش اسناد مربوط به خريد کالا مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-11-3 قابليت نمايش اسناد مربوط به مرجوعي خريد مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-11-4 قابليت نمايش اسناد مربوط به فروش کالا مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-11-5 قابليت نمايش اسناد مربوط به مرجوعي فروش مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-11-6 قابليت نمايش گزارش طي دوره خاص مشتريان و فروشندگان در محدوده تاريخي خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-12 امکان نمايش ليست بدهکاران و بستانکاران بصورت کلي و يا به تفکيک بدهکاران و بستانکاران و همچنين قابليت نمايش ميزان بدهي اشخاص در محدوده مشخص در سطح معين يا تفصيلي.
6-13 قابليت نمايش گردش نقدي حسابها با توجه به محدوده زماني خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-14 قابليت نمايش گردش چک حسابها با توجه به محدوده زماني خاص در سطح معين يا تفصيلي.
6-15 امکان نمايش گزارش دريا فت و پرداخت وجوه توسط کاربران در محدوده تاريخي خاص.
6-16 امکان نمايش گزارش دريافت و پرداخت چک توسط کاربران در محدوده تاريخي خاص.
6-17 کالاها :
6-17-1 گزارش گردش کالاها به تفکيک انبارهاي شرکت .
6-17-2 گزارش کاردکس هر کالا با توجه بنام انبار در محدوده تاريخي خاص.
6-17-3 نمايش ميزان موجودي کالاها با توجه به کل کالاها مواد مصرفي و انبارها در يک تاريخ خاص.
6-18 نمايش ليست چکها با سررسيد نزديک به تفکيک چکهاي دريافتي و پرداختي .
6-19 نمايش گردش چکهاي دريافتي (کليه اسناد دريافتي- اسناد دريافتي وصول نشده- اسناد دريافتي واگذار شده - اسناد دريافتي عودت داده شده و اسناد دريافتي برگشتي از بانک ).
6-20 نمايش گردش چکهاي پرداختي (کليه اسناد پرداختي - اسناد پرداختي پاس شده - اسناد پرداختي پاس نشده - اسناد پرداختي عودت شده و اسنادپرداختي که به منظور انتقال وجوه بين حسابهاي جاري صادر شده اند).
6-21 گزارش دفاتر مالي شرکت (روزنامه- کل- معين و تفصيلي ).
6-22 قابليت نمايش عملکرد روزانه شرکت طي محدوده ي تاريخي خاص.
6-23 قابليت تهيه تراز آزمايشي شرکت .
6-24 نمايش کليه اسناد مالي در محدوده تاريخي خاص و تفکيک اسناد مالي نا معتبر از ان ها ..
5-25 قابليت گزارش سازي از حساب هاي شرکت و تهيه چاپ از آن ها .
5-26 امکان نمايش و جستجوي عمليات انجام شده توسط کاربران شرکت .

7- امکانات :
7-1 امکان جستجو در اسناد دريافتي و پرداختي - مشاهده آخرين گردش اسناد مذکور .
7-2 قابليت رديابي در اسناد دريافتي و مشاهده گردش هاي مربوط به هرسند .
7-3 امکان جستجو در اسناد نزد بانک و ثبت گردش (وصول - برگشت و عودت )هر يک.
7-4 قابليت جستجو در مبالغ و شرح هاي اسناد مالي به منظور پيداکردن سندي خاص.
7-5 جستجو در رسيد و خروجي کالاها با توجه به محدوده تاريخي و شماره رسيد و همچنين قابليت تهيه چاپ از گزارش مذکور بصورت کلي و يا به تفکيک انبارها .
7-6 قابليت نمايش چکهاي پرداختي از تاريخ گذشته و ميزان کسري و يا اضافي حسابهاي بانکي جهت پاس نمودن چکهاي مذکور و همچنين امکان جهت گردش عودت و پاس شدن هر يک ازاين چکها .
7-7 امکان حذف رسيدهاي انباربردن رديف با توجه در شماره رسيد در محدوده تاريخي خاص .
7-8 امکان حذف خروجي هاي انبار بدون رديف با توجه بنام انبار در محدوده تاريخي خاص.
7-9 امکاناتي از قبيل فرم يادداشت روزانه - دفترچه تلفن و ماشين حساب .
7-10 امکان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه در هر روز.

بازدید 1953 بار
آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 مرداد 1397 19:45

موارد مرتبط