چاپ کردن این صفحه

نرم افزار انبارداری

منتشرشده در: محصولات

قابلیت ثبت نام چندین انبار به همراه شماره تماس و آدرس .
قابلیت ثبت نام واحدهای سازمانی و اطلاعات مربوط به آن .
قابلیت ثبت نام فروشندگان .
قابلیت ثبت نام کارپردازان .
قابلیت ثبت واحدهای اندازه گیری .
قابلیت ثبت گروه های اصلی کالا .

 

معرفی نرم افزار انبارداری
1- اطلاعات پایه :
1- 1 قابلیت ثبت نام چندین انبار به همراه شماره تماس و آدرس .
1-2 قابلیت ثبت نام واحدهای سازمانی و اطلاعات مربوط به آن .
1-3 قابلیت ثبت نام فروشندگان .
1-4 قابلیت ثبت نام کارپردازان .
1-5 قابلیت ثبت واحدهای اندازه گیری .
1-6 قابلیت ثبت گروه های اصلی کالا .

1-7 لیست کالا :

1-7-1 قابلیت ثبت مشخصات کالا ها و در نظر گرفتن نقطه سفارش برای هر کالا .
1-7-2 قابلیت نمایش تعداد کالاهای ثبت شده .
1-7-3 قابلیت گرفتن چاپ از لیست کالاها .
1-8 موجودی ابتدای دوره کالاها:
1-8-1 قابلیت ثبت موجودی ابتدای دوره کالاها به تفکیک انبار (ثبت تعداد و بهای هر کالا) .
1-8-2 قابلیت نمایش جمع کل ارزش کالاها .
1-8-3 قابلیت گرفتن چاپ از لیست موجودی .
1-9 قابلیت ثبت انواع رسید انبار ( ازقبیل : خرید کالا ، برگشت از فروش ، قبول امانت و ...) .
1-10 قابلیت ثبت انواع خروجی انبار ( از قبیل : برگشت از خرید ، تلفات ، ضایعات ، دادن امانت به دیگران و ... ) .
1-11 قابلیت اضافه نمودن کاربر جديد ، تغيير يا حذف کاربران قبلی ( وهمچنین تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر) .

2- انبارداری :

2-1 رسید کالا :
2-1-1 قابلیت ثبت تاریخ و شماره درخواست .
2-1-2 قابلیت ثبت نام واحد سازمانی و نام شخص درخواست کننده .
2-1-3 قابلیت تعیین نوع رسید انبار( درصورت خرید کالا، ثبت نام ، شماره فاکتور ، آدرس و شماره تماس فروشنده ) .
2-1-4 قابلیت ثبت نام کارپرداز .
2-1-5 قابلیت تعیین نام انبار .
2-1-6 قابلیت ثبت توضیحات در مورد رسید کالا .
2-1-7 قابلیت ثبت درصد یا مبلغ تخفیف و عوارض در انتهای رسید کالا .
2-1-8 قابلیت ثبت هزینه حمل ، هزینه بالا سری در انتهای رسید .
2-1-9 قابلیت محاسبه و نمایش مبلغ نهایی .
2-1-10 قابلیت مشاهده رسیدهای قبلی در همین صفحه .
2-1-11 قابلیت انتخاب نمایش یا عدم نمایش رسید کالا قبل از چاپ .

2-2 خروج کالا :
2-2-1 قابلیت ثبت خروج کالا با استفاده از سریال ورودی .
2-2-2 قابلیت ثبت نوع خروجی و انتخاب نام سازمان و شخصی که کالا برایشان ارسال شده .
2-2-3 قابلیت انتخاب نام انبار.
2-2-4 قابلیت ثبت توضیحات در مورد خروجی کالا .
2-2-5 قابلیت نمایش مانده موجودی و نقطه سفارس هر کالا بعد از انتخاب از لیست کالا .
2-2-6 قابلیت نمایش مبلغ نهایی خروجی .
2-2-7 قابلیت انتخاب نمایش یا عدم نمایش خروجی کالا قبل از چاپ .

3- گزارش ها :
3-1 رسید انبارها :
3-1-1 قابلیت نمایش گزارش لیست رسید انبارها به تفکیک تاریخ ، انبار مبدا، نوع رسید و نام واحد .
3-1-2 قابلیت نمایش گزارش لیست رسید انبارهای خالی از ردیف .
3-1-3 قابلیت نمایش گزارش میزان رسید کالا به تفکیک تاریخ ، انبار مبدا و نام واحد .

3-2 خروجی انبارها :
3-2-1 قابلیت نمایش گزارش لیست خروجی انبارها به تفکیک تاریخ ، انبار مبدا ، نوع خروجی و نام واحد .
3-2-2 قابلت نمایش گزارش لیست خروجی انبارهای خالی از ردیف .
3-3-3 قابلیت نمایش گزارش میزان خروجی کالا به تفکیک تاریخ ، انبار مبدا و نام واحد .
3-3 قابلیت نمایش گزارش کاردکس مقداری کالا به تفکیک نام کالا ، انبار مبدا و تاریخ .
3-4 قابلیت نمایش موجودی کالاها .
4- امکانات :
4-1 جستجو در رسید و خروجی کالاها .
4-1-1 قابلیت جستجو در رسید و خروجی کالاها بر اساس نوع ( خروجی / ورودی ) ، شرح عملیات ، شماره سریال یا شماره سریال های خاص ، تاریخ یا محدوده تاریخی خاص ، نام درخواست کننده ، نام کارپرداز ، نام فروشنده ، نام کالا و نام انبار ، نام شخص .
4-1-2 قابلیت گرفتن چاپ از لیست رسید و خروجی کالاها .
4-2 قابلیت استفاده از ماشین حساب .
4-3 قابلیت تهیه نسخه پشتیبان .

بازدید 1463 بار
آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 مرداد 1397 19:13